ΠPOΦHTAΣ ATOMΩN – "Atom-Prophets"

 • There's a characterization from the 2nd/3rd-century CE Greek grammarian Athenaeus of Naucratis of Epicureans as being "atom-prophets".


  I can dig it. 8)


  Quote

  Instead, for Athenaeus, Epicurus provides only the sharp contrasts with the Odyssey: Homer gives us the context for a symposium and stipulates who is to be invited; in contrast, Epicurus launches into the symposium without a prologue and thus presents a scene with no place or time. Furthermore, Epicurus’ Symposium is un-Homeric in that the gathering is attended solely by philosophers, whom Athenaeus dubs 'atom-prophets' (προφήτας ἀτόμων, Ath. 5.187b; cf. 5.177b). While Epicurus’ symposiasts are flatterers and Plato’s are caustic, Homer’s dinner guests temper their speech (The Learned Banqueters 5.182a). – The Invention and Gendering of Epicurus, 45-46


  ἔτι δὲ ὁ μὲν Ὅμηρος ἡλικίαις εἰσάγει διαφέροντας καὶ ταῖς προαιρέσεσι τοὺςκεκλημένους, Νέστορα καὶ Αἴαντα καὶ Ὀδυσσέα, τὸ μὲν καθόλου σύμπαντας τῆς ἀρετῆςἀντεχομένους, εἴδει δὲ διαφόροις ὁδοῖς ὡρμηκότας ἐπ᾽ αὐτήν. ὁ δ᾽ Ἐπίκουροςἅπαντας εἰσήγαγε 'προφήτας ἀτόμων' καὶ ταῦτ᾽ ἔχων παραδείγματα τήν τε τοῦποιητοῦ τῶν συμποσίων ποικιλίαν καὶ τὴν Πλάτωνός τε καὶ Ξενοφῶντος χάριν. ὧν ὁμὲν Πλάτων τὸν μὲν Ἐρυξίμαχον ἰατρόν, τὸν δὲ Ἀριστοφάνη ποιητήν, ἄλλον δ᾽ ἀπ᾽ἄλλης προαιρέσεως σπουδάζοντας εἰσήγαγεν, Ξενοφῶν δὲ καί τινας ἰδιώταςσυνανέμιξε. πολλῷ τοίνυν κάλλιον Ὅμηρος ἐποίησε καὶ διάφορα παρατιθέμενοςσυμπόσια. πᾶν γὰρ ἐξ ἀντιπαραβολῆς ὁρᾶται μᾶλλον. ἐστὶν γὰρ αὐτῷ τὸ μὲν τῶνμνηστήρων οἷον ἂν γένοιτο νεανίσκων μέθαις καὶ ἔρωσιν ἀνακειμένων, τὸ δὲ τῶνΦαιάκων εὐσταθέστερον μὲν τούτων, φιλήδονον δέ. τούτοις δ᾽ ἀντέθηκε τὰ μὲν ἐπὶστρατιᾶς, τὰ δὲ πολιτικώτερον τελούμενα σωφρόνως. καὶ πάλιν αὖ διεῖλεν τὰ μὲνδημοθοινίαν ἔχοντα, τὰ δ᾽ οἰκείων σύνοδον. Ἐπίκουρος δὲ συμπόσιον φιλοσόφωνμόνων πεποίηται. (Athenaeus, Deipnosophistae, 5:3) <http://www.perseus.tufts.edu/h…8.tlg001.perseus-grc2:5.3>

  I couldn't find an English translation of Deipnosophistae. ;(